blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in IJlst
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in IJlst Accountants

Spoelstra B.V.
De Pream 19
8651GA  IJLST
0515-531680

Administratiekantoren
Er zijn geen administratiekantoren gevonden
Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden
Antiekwinkels
Er zijn geen antiekwinkels gevonden
Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in IJlst Assurantietussenpersonen

Borggreve AssurantiŽn
De Sanhorst 2
8651CM  IJLST
0515-531907

Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden
Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in IJlst Autoreparateurs

Zee
Holtropweg 5
8651BH  IJLST
0515-531249

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden

Er zijn banken gevonden in IJlst Banken

Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland
Galamagracht 1
8651EB  IJLST
0515-531426

Er zijn basisscholen gevonden in IJlst Basisscholen

Ver. v. Prot. Chr. Basisond. in Wymbritseradiel
Roodhemsterweg 7
8651CV  IJLST

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in IJlst Bloemisten

Haas Bloemen
Stadslaan 53
8651AC  IJLST
0515-531205

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden
Bouwmarkten
Er zijn geen bouwmarkten gevonden

Er zijn bouwspecialisten gevonden in IJlst Bouwspecialisten

Bastiaannet Reinigings & Impregneerbedrijf
Roodhemsterweg 16
8651CV  IJLST
0515-532048

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden
Cafes
Er zijn geen cafes gevonden
Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden
Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden
Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden
Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden
Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden
Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in IJlst Economisch-adviesbureaus

Hwyt B.V.
Sudergoweg 10
8651CN  IJLST
0515-532169

Er zijn fietswinkels gevonden in IJlst Fietswinkels

Nijenhuis Tweewielers
Jurjen Hoomansstraat 2
8651BR  IJLST
0515-531664

Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden

Er zijn fotografen gevonden in IJlst Fotografen

Foto Report
Sikko Sjaerdemalaan 16
8651BB  IJLST
0515-532127

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden
Goederenvervoer
Er zijn geen goederenvervoer gevonden

Er zijn grondverzetters gevonden in IJlst Grondverzetters

Jaarsma Grondverzet B.V.
Roodhemsterweg 9
8651CV  IJLST
0515-442487

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden

Er zijn horloge-reparateurs gevonden in IJlst Horloge-reparateurs

Restauratie Atelier Hans Visser
Zevenpelsen 8
8651BT  IJLST
0515-531322

Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden
Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden
Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in IJlst Interieurbouwers

Iron Woodpecker
Galamagracht 77
8651ED  IJLST
0515-532445

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden
Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden
Kampeerterreinen
Er zijn geen kampeerterreinen gevonden
Kappers
Er zijn geen kappers gevonden
Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden

Er zijn kinderopvang gevonden in IJlst Kinderopvang

Happy Daycare B.V. io
Julianastraat 31
8651AJ  IJLST

Er zijn klusbedrijven gevonden in IJlst Klusbedrijven

Huisman
De Finne 6
8651CW  IJLST
0515-532023

Er zijn koeriers gevonden in IJlst Koeriers

Tjapko Mulder Pakketdienst Friesland
Sudergoweg 28
8651CN  IJLST

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden
Lasbedrijven
Er zijn geen lasbedrijven gevonden

Er zijn loodgieters gevonden in IJlst Loodgieters

Sikma B.V.
Roodhemsterweg 20
8651CV  IJLST
0515-415307

Makelaars
Er zijn geen makelaars gevonden
Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in IJlst Metselaars

Sabel
Uilenburg 2
8651EK  IJLST
0515-425733

Meubelmakers
Er zijn geen meubelmakers gevonden
Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden

Er zijn meubelzaken gevonden in IJlst Meubelzaken

Kerst Koopman B.V.
Roodhemsterweg 7
8651CV  IJLST
0515-416363

Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden
Notarissen
Er zijn geen notarissen gevonden

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in IJlst Opinieonderzoekers

Bizzmarketing
De Tsjalk 18
8651CZ  IJLST

Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in IJlst Organisatie-adviesbureaus

Junaco B.V.
Roodhemsterweg 9
8651CV  IJLST
0515-533668

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in IJlst Passagiersvaart-veerdiensten

Stolp
Galamagracht 87
8651EE  IJLST
0515-532823

Pensions
Er zijn geen pensions gevonden

Er zijn postorderbedrijven gevonden in IJlst Postorderbedrijven

Only 4 dogs
Westergoleane 39
8651BZ  IJLST
0515-531876

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in IJlst Projectontwikkelaars

Kontour Vastgoed B.V.
Holtropweg 24
8651CP  IJLST
0515-533640

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden

Er zijn rechtskundig-adviesbureaus gevonden in IJlst Rechtskundig-adviesbureaus

Wiersma
Zevenpelsen 7
8651BT  IJLST
0515-531848

Er zijn reclamebureaus gevonden in IJlst Reclamebureaus

Designworks! B.V.
Geeuwkade 17
8651AA  IJLST
0515-533880

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden

Er zijn registeraccountants gevonden in IJlst Registeraccountants

Freebalance
Croleskwartier 23
8651HB  IJLST
0515-532261

Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in IJlst Religieuze-organisaties

Siloam
Ylostinslaan 66
8651AV  IJLST

Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in IJlst Schilders

Heeringa en Zonen
Galamagracht 7
8651EB  IJLST
0515-531330

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in IJlst Sociaal-cultureel-werk

IJlst
Jonker Rispensstraat 23
8651BJ  IJLST

Er zijn software-consultants gevonden in IJlst Software-consultants

Wiebenga Internet Consultant
Ylostinslaan 7
8651AR  IJLST
0515-531774

Er zijn software-producenten gevonden in IJlst Software-producenten

Schelhaas Software B.V.
Stadslaan 2
8651AD  IJLST
0515-432152

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden
Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn stratenmakers gevonden in IJlst Stratenmakers

Hofstra & De Vries Bestratingen
Bockamastraat 18
8651BE  IJLST
0515-531793

Stukadoren
Er zijn geen stukadoren gevonden
Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden
Taxibedrijven
Er zijn geen taxibedrijven gevonden

Er zijn tegelzetters gevonden in IJlst Tegelzetters

Dijkstra Montage
Sudergoweg 48
8651CN  IJLST
0515-532329

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in IJlst Timmermannen

Boer
Croleskwartier 130
8651HG  IJLST
0515-532590

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden

Er zijn uitleenbedrijven gevonden in IJlst Uitleenbedrijven

Transfer B.V.
Eegracht 33
8651EG  IJLST
0515-532215

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in IJlst Uitvaartverzorgers

Uitvaart Vereniging Gedenkt te Sterven
Nijesyl 48
8651NC  IJLST

Er zijn uitzendbureaus gevonden in IJlst Uitzendbureaus

AB Frysl‚n Bouwservice B.V.
Roodhemsterweg 16-C
8651CV  IJLST
0515-532645

Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden
Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden

Er zijn webdesigners gevonden in IJlst Webdesigners

Axivorm Internet & Publicity
Mientlan 9
8651DA  IJLST
0515-533555

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden
Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid